پورتال شهر آبعلی با هدف معرفی شهر آبعلی و پوشش اخبار و رویدادهای این شهر در سال 1398 فعالیت خود را آغاز نمود.